{{content}} ×

Algemene Voorwaarden Supershortlease

Supershortlease is een onderdeel van Rebel Lease B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SUPERSHORTLEASE 2024-1

Supershortlease is een handelsnaam van Rebel Lease B.V.

Art. 1 De shortleasetarieven zijn exclusief btw en brandstof

Art. 2 De shortlease tarieven zijn inclusief:

 • Afschrijving, eveneens van de BPM
 • Rente
 • Houderschapsbelasting
 • Verzekeringen (Art. 9)
 • Regulier onderhoud, reparatie en normale banden slijtage (Art. 19 & 21)
 • 24-uurs alarmservice (Art. 10)
 • Vervangend vervoer (Art. 11)

Art. 3 Duur van de overeenkomst
De minimale looptijd bedraagt één maand, tenzij contractueel anders is overeengekomen. De looptijd wordt na de minimum looptijd stilzwijgend met telkens een dag verlengd. De maximale looptijd is onbeperkt. Een shortlease maand wordt gesteld op 30 dagen, onafhankelijk van de kalendermaand. Het exacte aantal dagen worden verrekend op de eindfactuur.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand indien de daartoe bestemde offerte door de klant volledig en juist is ingevuld en rechtsgeldig is ondertekend, en deze door Rebel Lease B.V. is geaccepteerd. Rebel Lease B.V. kan een offerte zonder nadere toelichting weigeren.

Art. 5 Betaling
Het shortleasetarief zal maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso op de eerste van de maand worden geïncasseerd. De leaseprijs over een gedeelte van de maand zal pro rato worden berekend. De klant machtigt Rebel Lease B.V. tot het incasseren van de maandelijkse leaseprijs van de op het leasecontract genoemde bankrekening.

In geval van een particulier shortleasecontract betaalt de klant op rekening maandelijks vooruit binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art. 6 Niet tijdige betaling
De klant is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien de automatische incasso niet is geslaagd.

De klant krijgt de gelegenheid om bij een 1e stornering, het factuurbedrag binnen 5 werkdagen handmatig over te maken, zonder toevoeging van extra kosten.

Bij een 2e stornering wordt er een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht en wordt de automatische incasso verwijderd en vervangen door de betalingsconditie : ”vooruitbetaling”.

Indien het openstaande bedrag niet voldaan wordt binnen de gestelde termijn, behoudt Rebel Lease B.V. zich het recht voor het voertuig stil te zetten, zolang de achterstand niet is voldaan. Voor het activeren van het voertuig wordt een bedrag van € 50,- excl. btw in rekening gebracht.

Art. 7 Meer kilometers
Voor meer kilometers wordt een prijs per kilometer berekend, zoals overeengekomen in het leasecontract. Indien de meer kilometers meer bedragen dan 10% van het overeengekomen kilometrage, is Rebel Lease B.V. gemachtigd de tariefstelling, zoals aangegeven in de shortlease tarievenlijst, met terugwerkende kracht aan te passen naar de werkelijke kilometrage met het daarbij behorende leasebedrag.

Art. 8 Haal- en brengservice
Haal- en brengservice naar en/of van en naar een locatie in Nederland kost:

 • Afleveren of ophalen van A – B                                            €   85,-
 • Wissel van locatie A – B – A                                                 €   95,-
 • Aflevering en doorbrengen A – B – C                                    € 115,-
 • Spoed rit (aanvraag zelfde dag of dag ervoor na 14:30 uur)   € 115,-
 • Afleveren of ophalen op Schiphol                                          €   85,-
 • Afleveren of ophalen op Schiphol in het weekend                   € 100,-

Bedragen zijn per beweging, excl. btw, excl. brandstof

Overige transport toeslagen:
- Toeslag provincies Limburg/Groningen/Friesland/Zeeland              € 15,-
- Toeslag wachttijd na 15 minuten                                                 € 10,-
- Toeslag laden onderweg (per laadsessie, excl. brandstof)              € 25,-
- Toeslag tanken onderweg (per tankbeurt, excl. brandstof)             € 2,50

Ophalen bij één van onze vestigingen is kosteloos. De begin- en eindkilometerstand van het contract met bijbehorende tankinhoud worden bepaald bij vertrek en terugkomst op de HuurMij-vestiging.

Omruilen tijdens de contractperiode op initiatief van Rebel Lease B.V. is kosteloos. Bij omruilen op initiatief van de klant, berekenen wij € 75,- excl. btw administratiekosten. Dit staat los van transportkosten.

Art. 9 Verzekeringen & schade eigen risico
De maandelijkse leaseprijs is inclusief de volgende verzekeringen:

 • Dekking: Wettelijke Aansprakelijkheid + casco in eigen beheer
 • Verzekerd bedrag aansprakelijkheid: € 2.500.000,-.
 • Personen Ongevallen Inzittenden verzekering (POI) voor het wettelijk maximum aantal zitplaatsen van de auto. SVI-dekking is niet opgenomen in de maandelijkse leaseprijs.

In het geval van schade is contractant het overeengekomen bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de ontstane schade geheel door een derde wordt vergoed. Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een toeslag van € 150,- op het Eigen Risico bedrag.

 • Bij elke extra niet-verhaalbare schade binnen 12 maanden na de 1e schade wordt de hoogte van het eigen risico verdubbeld.
 • Bij een 3e niet-verhaalbare schade binnen 12 maanden na de 1e schade hebben wij het recht het contract per direct te ontbinden.
 • Eigen risico bij het vervangen van een voorruit, doordat er een barst of een niet repareerbare ster in zit, bedraagt minimaal € 250,- en maximaal het vastgelegde eigen risico in het shortleasecontract. Glasreparatie valt ook onder het eigen risico.
 • Per schadegeval kunnen er € 15,00 excl. btw administratiekosten worden berekend.

Delen aan de auto die niet tot de uitrusting behoren zoals door Rebel Lease B.V. geleverd, zijn niet gedekt bij de door Rebel Lease B.V. afgesloten verzekering.

Art. 10 Alarmservice
Bij pech onderweg kan de klant een beroep doen op onze alarmservice. Deze kan 7 dagen in de week, 24 uur per dag worden bereikt. Informatie bevind zich in het voertuig en/of op onze website. In bepaalde gevallen, maar niet uitsluitend, zoals het verkeerd tanken van brandstof of andere door eigen schuld veroorzaakte problemen, worden de kosten doorberekend aan de contractant. Het eigen risico bij het inschakelen van de hulpdienst voor een lekke band bedraagt maximaal € 150,-.

Art. 11 Vervangend vervoer
Bij reparatie, onderhoud of het herstel van schade, welke langer duurt dan 24 uur, heeft de klant recht op vervangend vervoer. De eerste 24 uur vanaf inzet van het vervangend vervoer zijn voor rekening van de contractant. Wanneer de klant het voertuig voor onderhoud brengt naar onze vestiging in Leiderdorp, krijgt de klant ongeacht de duur van het onderhoud, gratis vervangend vervoer (excl. brandstof). Gereden kilometers worden opgeteld bij de kilometers van de shortleaseauto.

Vervangend vervoer is zoveel mogelijk gelijkwaardig aan de leaseauto, maar wordt altijd door Rebel Lease B.V. bepaald.

Bij niet-verhaalbare schade zijn de kosten voor vervangend vervoer de 1e dag, vanaf de inzet, voor rekening van de contractant. Niet-verhaalbare schade wordt altijd in eigen beheer hersteld, waarbij de eventuele terug-wisselkosten voor rekening van de contractant zijn en buiten het eigen risico vallen.

Art. 12 Borg + eerste maandbetaling
De borg bedraagt minimaal één maandtermijn. De hoogte is afhankelijk van de creditcheck en dient samen met de eerste leasetermijn voorafgaand aan de ter beschikking stelling van het voertuig te worden voldaan. Na inlevering van het voertuig of beëindiging van de shortleaseovereenkomst zal de borg worden teruggestort, dan wel worden verrekend met andere openstaande posten voortgekomen uit hetzelfde leasecontract zoals, maar niet uitsluitend, bekeuringen en schade.

Art. 13 Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst kan na het verstrijken van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van één dag, door de klant uitsluitend per e-mail worden opgezegd. Na ontvangst van de opzegging stuurt Rebel Lease B.V. aan de klant een schriftelijke bevestiging daarvan. In overleg wordt de auto door Rebel Lease B.V. opgehaald of door de contractant ingeleverd. Hierbij wordt een innamerapport opgesteld. Indien het niet mogelijk is om de auto goed te controleren, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, doordat het slecht weer is, de auto vies is of het te donker is, dan wordt de inname gedaan op een HuurMij- vestiging.

Art. 14 Voorwaarden acceptatie
De klant accepteert de voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst van Rebel Lease B.V.. Leasen van de voertuigen vindt plaats op basis van categorie. Getracht wordt om met eventuele voorkeuren rekening te houden. Hiervoor is de klant afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. De lijst met merken en types is slechts indicatief en kan ten allen tijde wijzigen.

Art. 15 Prijsaanpassingen
Rebel Lease B.V. is gerechtigd, tijdens de duur van het gebruiksrecht, de hoogte van de leasetermijnen aan te passen wegens eventuele prijswijzigingen. De prijswijzigingen van de houderschapsbelasting, assuranties, leges, belastingen en andere van overheidswege toegestane prijswijzigingen, kunnen integraal worden doorgevoerd vanaf het tijdstip dat die wijzigingen zich voordoen.

Art. 16 Uitgesloten branches en doorverhuur
Rebel Lease B.V. biedt geen shortlease opties voor de taxibranche, verhuurbranche en koeriersbranche. Doorverhuur van shortlease auto's is niet toegestaan. 

Art. 17 Terugvorderen van het voertuig

Rebel Lease B.V. is gerechtigd zijn eigendommen terug te halen of op afstand stil te zetten bij in gebreke blijven van betalingen en verplichtingen of onrechtmatig gebruik van het voertuig door de contractant of bestuurder. Alle kosten die hier uit naar voren komen zijn voor rekening van de contractant. Als gevolg hiervan is Rebel Lease B.V. gerechtigd om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Art. 18 Voertuigtelematica
Al onze voertuigen zijn uitgerust met voertuigtelematica welke informatie verstuurt, ontvangt en bewaart over afstand. Voertuigtelematica is een manier om de locatie, bewegingen, snelheid, status en het gedrag van één of meerdere voertuigen in de gaten te houden.

Bij herhaaldelijke vaststelling van (extreem) hoge snelheden (170 km p/u of hoger) zal Rebel Lease B.V. hiervan melding maken aan huurder en behoudt Rebel Lease B.V. zich het recht voor om per schade geval het eigen risico te verhogen naar € 2.500,- .

Binnen de organisatie Rebel Lease B.V. is één persoon gemachtigd om deze informatie op te vragen. Deze informatie wordt nimmer gedeeld met derden, uitgezonderd bij vordering door Justitie.

Contactpersoon: Franco Vosse, directeur Rebel Lease B.V., f.vosse@rebellease.nl

Art. 19 Kosten niet inbegrepen in de leasetermijn

 • Wassen, poetsen en reinigen van het voertuig tijdens het gebruik
 • Stalling-, parkeer- en tolgelden
 • Reparaties aan delen van de auto die niet tot de geleverde uitrusting behoren
 • Vervanging of reparatie van banden dat niet door normale slijtage komt
 • Brandstofpas
 • Het bijvullen van vloeistoffen, zoals voor de ruitensproeier en AdBlue
 • Boetes en gereden bekeuringen. Deze worden doorberekend aan de contractant met een verhoging van € 10,00 excl. btw (€ 12,10 incl. btw) administratiekosten. Lopende bezwaren ontslaan contractant niet van betalingsverplichting aan Rebel Lease B.V.
 • Updates van navigatiesystemen en verlenging van mobiele online diensten
 • Gebruik van winterbanden

Art. 20 Gebruik van de auto
In overleg met Rebel Lease B.V. is het mogelijk voor contractant om de auto te voorzien van extra accessoires en reclame-uitingen. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor rekening van de contractant evenals de kosten voor het in originele staat terugbrengen bij beëindiging van het contract.

Het is verboden te roken in de auto. Bij overtreding worden alle reinigingskosten evenals herstel van gerelateerde schade, doorberekend aan de contractant, met een minimum van € 500,00.

Art. 21 Onderhoud en reparaties
Contractant verplicht zich om zorg te dragen voor het onderhoud van de auto volgens onderhoudsschema van de fabrikant, evenals het wekelijks controleren en eventueel (laten) aanpassen/bijvullen van bandenspanning, olie-, koel-, rem- of andere vloeistoffen. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen kunnen kosten worden berekend voor gevolgschade. Onderhoud moet te allen tijde in overleg met de afdeling Wagenpark van Rebel Lease B.V. in Leiderdorp die hiervoor toestemming moet verlenen.

Art. 22 Schade en diefstal
In geval van schade of diefstal is de contractant of bestuurder verplicht een schadeaangifteformulier (voor- en achterzijde) volledig in te vullen, met een eventuele tegenpartij te ondertekenen en dit binnen 24 uur op werkdagen te melden bij Rebel Lease.

Schadeherstel moet te allen tijde in overleg met de afdeling Wagenpark van Rebel Lease B.V. in Leiderdorp die hiervoor toestemming moet verlenen.

Schade aan of verlies van zich in het voertuig bevindende persoonlijke eigendommen van contractant of inzittenden komt voor rekening van contractant.

Art. 23 Betalingsregeling
Rebel Lease B.V. biedt de klant, in uitzonderlijke gevallen, de mogelijkheid om de ontstane betalingsachterstand te voldoen in een betalingsregeling. Bij een betalingsregeling worden administratiekosten in rekening gebracht.

Art. 24 Incasso
Na overschrijding van de betalingstermijn is Rebel Lease B.V. gerechtigd de wettelijke handelsrente volgens artikel 6:119A BW +2% opslag (vermogensschade) over het vervallen saldo in rekening te brengen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is afnemer, na door Rebel Lease B.V. tenminste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijk geldende termijn te betalen, in verzuim.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het geheel gevormd door hoofdsom en wettelijke handelsrente.

Art. 25 Inname van het voertuig
Indien auto niet naar redelijkheid schoon en opgeruimd wordt geretourneerd, worden schoonmaakkosten ter hoogte van minimaal het eigen risico in rekening gebracht.  

Voor niet genoemde zaken gelden:

Image Text